DDDN

Het is vandaag 19 april 2021

Het DDDN plansysteem voor huis-aan-huiswerving

Vereniging DDDN heeft dit plansysteem in 2012 ontwikkeld. Dit plansysteem zorgt ervoor dat er niet te vaak en niet te snel achtereen kan worden aangebeld bij een voordeur voor een CBF Erkend Goed Doel*. Alle goede doelen die huis-aan-huis donateurs werven met een DDDN-partner maken gebruik van dit plansysteem. Meer dan 95% van alle goede doelen met een CBF Erkenning maken via een DDDN partner gebruik van dit plansysteem. Vanaf 1 januari 2019 zullen alle goede doelen die door het CBF zijn erkend voor hun huis-aan-huis donateurwerving dit plansysteem gebruiken. We noemen dit het Wervingsrooster.

Door dit wereldwijd unieke plansysteem wordt de donateurwerving goed over heel Nederland gespreid en het voorkomt onnodige irritatie aan de voordeur door te vaak achtereen aanbellen. Voor een gemiddeld huisgezin betekent dit dat een bewoner niet vaker dan twee tot vier keer per jaar iemand aan de voordeur ziet. Het DDDN plansysteem zorgt er op deze manier voor dat de overlast beperkt blijft en dat mensen donateur willen blijven worden van een goed doel via direct dialogue. 

Wordt er bij u toch vaker aangebeld door donateurwervers voor CBF Erkende goede doelen neem dan contact op met 06-55173774 of stuur een e-mail naar info@dddn.nl

Wie staat er voor mijn deur en het Wervingsrooster

Sinds 2015 is Verenging DDDN in gesprek met andere organisaties met als doel het publiek, overheden en andere organisaties meer inzicht te geven in hoe CBF Erkende goede doelen huis-aan-huis donateurs werven. Dat overleg is succesvol geweest. 

Vanaf 1 september 2018 kan iedere gemeente en iedere burger online zien of er in haar gemeente / aan haar voordeur een collecte of een wervingsactie plaatsvindt of plaats zou kunnen vinden. Op deze manier hopen we de 'klopt-dit-wel-vragen' van burgers aan gemeenten, CBF en andere instanties te verminderen. Iedereen kan voortaan met twee klikken zelf zien welk CBF Erkend goed doel er waarom aan de voordeur staat. Dit wordt getoond op de CBF website www.geefgerust.nl

Maakt u zich toch zorgen dan is het mogelijk direct contact op te nemen zodat kan worden gecontroleerd of de personen die voor uw deur staan inderdaad van het goede doel zijn waarvoor zij zeggen aan te bellen. Heeft u daar op dit moment een vraag over belt u dan 085-0030031 (dagelijks van 09:00-21:00 uur) of stuur een sms bericht naar hetzelfde nummer. U kunt ook een e-mail sturen naar info@dddn.nl

Vergunningen

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft de model verordening collecte aangepast. Dit in de hoop dat wer meer dan 90% van alle gemeenten deze tekst overneemt. In de nieuwe tekst staat dat het landelijke CBF collectes (Collecterooster) en de donateurwerviung huis-aan-huis voor CBF Erkende Goede Doelen (Wervingsrooster) door Burgemeesters en Wethouders vrijgesteld kunnen worden van de vergunningplicht. 

U leest hier hoe de nieuwe regels werken. 

Gemeente of handhaver?

Neemt u bij vragen direct contact op met 06-55173774. Wij zijn van maandag t/m zaterdag bereikbaar van 09:00-21:00 uur. 

 

Als u vragen krijgt over mogelijke fraude controleert u dan eerst goed wat er aan de hand is. Controleer op de CBF website www.geefgerust.nl of het om een georganiseerde collecte of wervingsactie gaat. Verwijs mensen die een melding doen altijd door naar deze website. 

Als er niet om cash geld wordt gevraagd is er eigenlijk nooit sprake van fraude. Donateurwervers gebruiken een tablet (meestal een iPad) om gegevens van nieuwe donateurs op in te voeren. Soms roept dat vragen op. Fraude plegen met de tablet komt echter (vooralsnog) niet voor. 

* Het Centraal Bureau Fondsenwerving is een onafhankelijke toezichthouder op de goede doelen. Een goed doel dat zich laat controleren kan door het CBF worden ‘erkend’. Dit betekent dat de financiën van het goede doel op orde zijn, dat het geld echt goed wordt besteed en dat er geen rare dingen gebeuren bij een CBF Erkend Goed Doel. Zie voor meer informatie www.cbf.nl

 

Tien vragen en antwoorden over het Wervingsrooster huis-aan-huis

 

1.         Wat is het Wervingsrooster huis-aan-huis?

Het Wervingsrooster huis-aan-huis is een rooster waarop iedereen kan zien of er in die week een donateurwerver langs kan komen voor een Erkend Goed Doel. Dit rooster staat net als het Collecterooster op de CBF-website www.geefgerust.nl.

Landelijke Collecterooster
26 grote goede doelen hebben allemaal een eigen week waarin ze in het hele land voor zichzelf collecteren. Op www.geefgerust.nl staat een lijst van welk goed doel in welke week landelijk collecteert. Deze collectes worden door vrijwilligers uitgevoerd. 

Wervingsrooster huis-aan-huis
Alle Erkende Goede Doelen die zich bedienen van donateurwerving huis-aan-huis publiceren deze activiteiten in het Wervingsrooster. Het Wervingsrooster bestaat uit 3 onderdelen.

A          Publieksinformatie

Op de website www.geefgerust.nl staat een kaart van Nederland. Op die kaart is heel Nederland verdeeld in kleine buurtjes. Een goed doel kan zo’n buurtje reserveren en er in de week dat die buurt is gereserveerd aan (laten) bellen om de mensen in die buurt te vragen om lid of donateur te worden. De kaart is voor iedereen toegankelijk: iedereen kan dus zien of het ‘klopt’ dat er wordt aangebeld door een CBF Erkend Goed Doel. 

B          Meldingenloket

Consumenten (en gemeenteambtenaren) kunnen voor vragen of meldingen over huis-aan-huis bezoek namens goede doelen terecht bij een centraal loket. Deze vraag wordt opgevolgd door het goede doel in kwestie of CBF, afhankelijk van het type vraag.

C          Niet te vaak, niet te veel 

Goede doelen hebben de werving van leden en donateurs doorgaans uitbesteed aan commerciële wervingsbureaus. Deze bureaus gebruiken een gezamenlijk plansysteem voor de werving van donateurs huis-aan-huis (onder toezicht van GDN, NLFL, DDDN en CBF). Zo wordt te vaak aanbellen voorkomen. 

2.         Doordat we werken met het Wervingsrooster

o          Kunnen het publiek en (medewerkers van) gemeenten via postcode of plaatsnaam checken welk goed doel wanneer kan aanbellen en of het gaat om donateurswerving of een collecte.

o          Wordt het aantal huis-aan-huis-activiteiten van goede doelen richting de Nederlandse huishoudens evenwichtig gespreid (via een planningstool). 

o          Krijgt het publiek één centraal meldingenloket voor huis-aan-huis-activiteiten door goede doelen.

o          Is het voor gemeentes mogelijk om de direct-dialogue-activiteiten die worden gepubliceerd in het rooster automatisch te vergunnen.

3.         Collectevergunning?

Vergunningen voor collectes en donateurwerving worden afgegeven door gemeenten. Gemeentes zijn vrij in hun vergunningenbeleid, maar in de praktijk hanteert ca. 90% van alle gemeenten voor het collecte-artikel de modeltekst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 

In de nieuwe model-APV van de VNG staat dat een gemeente vrijstelling van vergunning kan verlenen voor alle collectes op het landelijke Collecterooster én voor alle donateurwerfactiviteiten op het Wervingsrooster. 

4.         Waarom is een Wervingsrooster huis-aan-huis nodig? 

Voor veel goede doelen is persoonlijk contact (direct dialogue) van groot belang om een duurzame relatie met donateurs op te bouwen. Een van de kanalen hierbij is de werving huis-aan-huis. Om het publieksvertrouwen te versterken willen we zoveel mogelijk duidelijkheid, transparantie en zelfregulering aanbieden. Dit gebeurt bijvoorbeeld al in de collectepraktijk die al jarenlang inzichtelijk is door middel van het landelijke Collecterooster. De activiteiten voor het werven van donateurs aan de deur werden nog niet in het openbaar gedeeld. Het wervingsrooster (huis-aan-huis) brengt hier vanaf 1 september 2018 verandering in en is vanaf dat moment online toegankelijk via website www.geefgerust.nl. 

5.         Waarom zijn er twee roosters?

Het Collecterooster bestaat al heel lang. Dit rooster wordt opgesteld door de Stichting Collecteplan. 26 weken van het jaar zijn toegewezen aan landelijk collecterende organisaties, die elk jaar weer in ongeveer dezelfde week komen collecteren. De collectes worden van oudsher per hele gemeente georganiseerd. De collectes worden georganiseerd door de goede doelen zelf, met vrijwilligers als collectanten. 

Donateurwerving wordt door goededoelenorganisaties bijna altijd uitbesteed aan wervingsbureaus. De wervers zijn geen vrijwilligers maar werken voor het wervingsbureau. 

Omdat de organisatie van de werving dus heel anders gaat dan een collecte, namelijk per buurt, was er behoefte aan een eigen rooster. 

6.         Wie heeft het Wervingsrooster opgericht?

Het wervingsrooster is een initiatief van de brancheorganisaties voor goede doelen Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland, de brancheorganisatie voor wervingsbureaus Vereniging DDDN en toezichthouder CBF. Stichting Collecteplan heeft een adviserende rol. Deze partijen hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van de werving. 

 

7.         Wat is de “Gedragscode Wervingsrooster”? 

Lees de code, klik hier

Dit is een kwaliteitscode waar alle wervingsbureaus die meedoen aan het Wervingsrooster zich aan moet houden. Deze code bepaalt onder meer:

•          Geworven leden of donateurs ontvangen direct een schriftelijke bevestiging.

•          Op de bevestiging staat duidelijk wat de gemaakte afspraak is en op welke manier (telefoonnummer) de afspraak ongedaan kan worden gemaakt.

•          We gaan overvraging van bepaalde buurten zoveel mogelijk tegen. De Erkende Goede Doelen hebben het plansysteem zo ingesteld dat nooit vaker dan eens per aaneengesloten periode van een aantal weken een buurt kan worden gereserveerd. 

•          Medewerkers worden betaald op basis van reguliere primaire arbeidsvoorwaarden per uur betaald, dus constructies met stukloon e.d. zijn uitgesloten.

•          In alle gevallen zijn donateurwervers goed getraind voor zij hun werk aanvangen, zowel wat betreft de positieve manier waarop de gesprekken worden gevoerd als inhoudelijk wat betreft het doel waar zij voor werken. 

Zijn de wervers vrijwilligers?

Nee, in tegenstelling tot collectanten, zijn wervers geen vrijwilligers. 

Wervers zijn in dienst van een bureau, dat door een goededoelenorganisaties wordt ingehuurd.

8.         Waar kan ik terecht met vragen en meldingen?

Via www.geefgerust.nl kunt u een contactformulier invullen. 

Maak eerst de keuze of het over een donateurwerver (met iPad of tablet) gaat, een collectant (met een collectebus) of een verkoper van bijvoorbeeld kaarten of kalenders voor het goede doel. Vragen over donateurwerving komen automatisch binnen bij het goede doel en worden door hen beantwoord. Vragen en meldingen over collectes en verkoop voor het goede doel worden beantwoord door toezichthouder CBF. 

9.         Waar kan ik terecht als ik (bijna) tegelijk een werver en een collectant aan de deur krijg? 

Meldt dit op www.geefgerust.nl of neem bel rechtstreeks naar Vereniging DDDN (09:00-21:00 uur, 085-0030031). De donateurwervers horen plaats te maken voor de collecterende vrijwilligers. Vereniging DDDN kan indien gewenst snel contact maken met de wervers in het gehele land. 

Zijn er goede doelen die op beide roosters voor dezelfde week zijn ingepland?
Op dit moment niet, maar het is in principe wel mogelijk. 

10.       Waarom is er donateurwerving?

De praktijk leert dat mensen niet zo snel uit zichzelf geven. Ze geven wèl als ze er om gevraagd worden. Omdat mensen via donateurwerving gemiddeld jarenlang donateur van een goed doel blijven worden de kosten die het goede doel maakt bij een wervingsbureau voor donateurwerving ruimschoots goedgemaakt. Jaarlijks worden er meer dan 400.000 mensen donateur van een goed doel via huis-aan-huis en straatdonateurwerving.